ร้องเรียนทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ
ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนทุจริต/รับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต