"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หน่ยวยงานราชการต้องให้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540  กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้ ดังนี้

  1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
  2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
  3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
  4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ
  5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ
  6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ
  7. เอกสารทะเบียนราษฎร
  8. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
  9. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page