คณะผู้บริหาร/ฝ่ายการเมือง

นายวิชัย   เคนศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081-7687995

นายสิน ขมวดทรัพย์

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

067-5853962

 

นางสาวอวยพร จันทะวงษา

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

095-8670599

 

 

นางถาวร สุภาตรา

เลขานุการนายก.อบต.ศรีธาตุ

080-0561833 

  

 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

 

นายสิงหา  ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081 - 2606944

สำนักปลัด

 

- ว่าง -

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายอนุวรรต จิตสบาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

098 - 1534456

  

นางสาวกัญญารัตน์  ถำวาปี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

080 - 4010446

นางสาวกัลยา ไชยราช

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

080-4010446

นางสาวอัจฉรา นนทวงศ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

083-3428886

นางนันทะนา วรายศร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

086 -7955919

 

- ว่าง -

นักวิชาการเกษตร ปก/ชก

นายนราศักดิ์  พิมพา 

ครู ศพด. บ้านกอก

087 - 3746008

 

นางลัดดา  พรมรักษาครู

ศพด. บ้านกอก

088 - 3074041

 

นางจุฑามาศ  เมตตา

ครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา

082 - 3004919

 

 นายนราศักดิ์ ปานาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

091-7081086

นายจักรภัทร จันทาสี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

062 - 1837075

 

นายภัทรพงศ์ แสนศาลา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

087 - 8548037

 

นางสาวไอยเรศ แสนโคก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

091 - 1263455

 

นายชรินทร์ เห็มคำภา 

คนงานทั่วไป

063 - 9071442

 

 นายพิทักษ์ ภูพื้น

นักการภารโรง

093-3736295

 นางสาวมณีรัตน์  ร่มวาปี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

085-4595215

 

  นางสาวปริศนา ศรีสุข

ผู้ช่วยครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา 

085 - 0063543

 

 กองคลัง

- ว่าง -

ผู้อำนวการกองคลัง

 

นางเทียมเดือน เจริญสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

097-3193134

นางสาวรณิดา วาทินสิริ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

096-9152499

 

นายโชคดี เครือเนตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

096-8104166

 

นางสาวสาวิตรี  นาเมืองรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

064-3285511

     

นางสาวกรกนก ผ่านชมภู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

095-6706255

กองช่าง

นายพิชัย แสนศาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-9650368

     

    

- ว่าง -

นายช่างโยธา

 

      

 

 

นางสาวณัฐวดี หลักคำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

 

 

นายเกรียงศักดิ์ โคตะมี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

086-1485431

 

 

นายประดิษฐ์ แก้วกาหลง

คนงานทั่วไป

081-8087062

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต