คณะผู้บริหาร/ฝ่ายการเมือง

นายสิงหา ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081 - 2606944

-หมดวาระ-

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

 

-หมดวาระ-

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

 

นายสิงหา  ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081 - 2606944

สำนักปลัด

นางพัทธนันท์ ภูธรรมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

098 - 3946691

นายอนุวรรต จิตสบาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

098 - 1534456

นายวราสิทธิ์ นาแพงสอน

 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

090-9523585

นายพีระพล หาญเสนา

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

083-3262809

นางสาวกัญญารัตน์  ถำวาปี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

080 - 4010446

นายนราศักดิ์  พิมพา 

ครู ศพด. บ้านกอก

087 - 3746008

 

นางลัดดา  พรมรักษาครู

ศพด. บ้านกอก

088 - 3074041

นางจุฑามาศ  เมตตา

ครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา

082 - 3004919

 นายนราศักดิ์ ปานาง

เจ้าพนักงานธุรการ

091-7081086

 

นายภัทรพงศ์ แสนศาลา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

087 - 8548037

 

นางสาวไอยเรศ แสนโคก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

091 - 1263455

 

นายชรินทร์ เห็มคำภา 

คนงานทั่วไป

063 - 9071442

 

 นายพิทักษ์ ภูพื้น

นักการภารโรง

 นางสาวมณีรัตน์  ร่มวาปี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

  นางสาวปริศนา ศรีสุข

ผู้ช่วยครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา 

085 - 0063543

 

 กองคลัง

--- ว่าง ---

ผู้อำนวการกองคลัง

 

นางเทียมเดือน เจริญสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

097-3193134

 

       

นางสุภัค  มณีนุษ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

096-9152499

 

 

       

นายโชคดี เครือเนตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

        

นางสาวสาวิตรี  นาเมืองรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

064-3285511

     

นางสาวกรกนก ผ่านชมภู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองช่าง

นายพิชัย แสนศาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-9650368

          

นายเกรียงศักดิ์ โคตะมี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

      

- ว่าง -

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

นายประดิษฐ์ แก้วกาหลง

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page