คณะผู้บริหาร/ฝ่ายการเมือง

นายวิชัย   เคนศิริ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081-7687995

นายสิน ขมวดทรัพย์

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

067-5853962

 

นางสาวอวยพร จันทะวงษา

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

095-8670599

 

นางถาวร สุภาตรา

เลขานุการนายก.อบต.ศรีธาตุ

080-0561833 

 

 

 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

 

นายสิงหา  ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081 - 2606944

สำนักปลัด

นางพัทธนันท์ ภูธรรมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

098 - 3946691

นายอนุวรรต จิตสบาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

098 - 1534456

นายวราสิทธิ์ นาแพงสอน

 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

090-9523585

นายพีระพล หาญเสนา

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

083-3262809

นางสาวกัญญารัตน์  ถำวาปี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

080 - 4010446

นายนราศักดิ์  พิมพา 

ครู ศพด. บ้านกอก

087 - 3746008

 

นางลัดดา  พรมรักษาครู

ศพด. บ้านกอก

088 - 3074041

นางจุฑามาศ  เมตตา

ครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา

082 - 3004919

 นายนราศักดิ์ ปานาง

เจ้าพนักงานธุรการ

091-7081086

 

นายภัทรพงศ์ แสนศาลา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

087 - 8548037

 

นางสาวไอยเรศ แสนโคก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

091 - 1263455

 

นายชรินทร์ เห็มคำภา 

คนงานทั่วไป

063 - 9071442

 

 นายพิทักษ์ ภูพื้น

นักการภารโรง

093-3736295

 นางสาวมณีรัตน์  ร่มวาปี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

085-4595215

 

  นางสาวปริศนา ศรีสุข

ผู้ช่วยครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา 

085 - 0063543

 

 กองคลัง

--- ว่าง ---

ผู้อำนวการกองคลัง

 

นางเทียมเดือน เจริญสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

097-3193134

 

นางสาวรณิดา วาทินสิริ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

096-9152499

 

 

       

นายโชคดี เครือเนตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

096-8104166

        

นางสาวสาวิตรี  นาเมืองรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

064-3285511

     

นางสาวกรกนก ผ่านชมภู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

095-6706255

กองช่าง

นายพิชัย แสนศาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-9650368

          

- ว่าง -

นายช่างโยธา

 

      

 

นายเกรียงศักดิ์ โคตะมี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

086-1485431

 

นายประดิษฐ์ แก้วกาหลง

คนงานทั่วไป

081-8087062

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page