คณะผู้บริหาร/ฝ่ายการเมือง

นายสิงหา ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081 - 2606944

-หมดวาระ-

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

 

-หมดวาระ-

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

 

นายสิงหา  ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

081 - 2606944

สำนักปลัด

นางพัทธนันท์ ภูธรรมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

098 - 3946691

นายอนุวรรต จิตสบาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

098 - 1534456

นายวราสิทธิ์ นาแพงสอน

 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพีระพล หาญเสนา

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกัญญารัตน์  ถำวาปี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

080 - 4010446

นายนราศักดิ์  พิมพา 

ครู ศพด. บ้านกอก

087 - 3746008

 

นางลัดดา  พรมรักษาครู

ศพด. บ้านกอก

088 - 3074041

นางจุฑามาศ  เมตตา

ครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา

082 - 3004919

  

  นางสาวปริศนา ศรีสุข

ผู้ช่วยครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา 

085 - 0063543

นายภัทรพงศ์ แสนศาลา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

087 - 8548037

 

นางสาวไอยเรศ แสนโคก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

091 - 1263455

 

นายชรินทร์ เห็มคำภา 

คนงานทั่วไป

063 - 9071442

 

 นายพิทักษ์ ภูพื้น

นักการภารโรง

 นางสาวมณีรัตน์  ร่มวาปี

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

 นายนราศักดิ์ ปานาง

เจ้าพนักงานธุรการ

091-7081086

 

 ส่วนการคลัง

--- ว่าง ---

ผู้อำนวการกองคลัง

 

นางเทียมเดือน เจริญสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

 

       

นางสุภัค  มณีนุษ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

       

นายโชคดี เครือเนตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

        

นางสาวสาวิตรี  นาเมืองรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     

นางสาวกรกนก ผ่านชมภู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองช่าง

นายพิชัย แสนศาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

          

นายเกรียงศักดิ์ โคตะมี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

      

นายไชยา แสนทน

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

นายประดิษฐ์ แก้วกาหลง

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page