คณะผู้บริหาร/ฝ่ายการเมือง

นายสิงหา ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

-หมดวาระ-

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

 

-หมดวาระ-

รองนายก อบต.ศรีธาตุ

ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล

 

นายสิงหา  ศรีชมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

สำนักปลัด

นางพัทธนันท์ ภูธรรมะ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายอนุวรรต จิตสบาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวราสิทธิ์ นาแพงสอน

 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพีระพล หาญเสนา

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกัญญารัตน์  ถำวาปี

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายนราศักดิ์  พิมพา 

ครู ศพด. บ้านกอก

 

นางลัดดา  พรมรักษาครู

ศพด. บ้านกอก

นางจุฑามาศ  เมตตา

ครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา

  

  นางสาวปริศนา ศรีสุข

ผู้ช่วยครู ศพด. บ้านห้วยวังปลา 

นายภัทรพงศ์ แสนศาลา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

นางสาวไอยเรศ แสนโคก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

นายชรินทร์ เห็มคำภา 

คนงานทั่วไป

 

 นายพิทักษ์ ภูพวก

นักการภารโรง

 

 

 

 --- ว่าง ---

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 ส่วนการคลัง

--- ว่าง ---

ผู้อำนวการกองคลัง

 

นางเทียมเดือน เจริญสุข

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

 

       

นางสุภัค  มณีนุษ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

       

นายโชคดี เครือเนตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

นางสาวสาวิตรี  นาเมืองรักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

     

นางสาวกรกนก ผ่านชมภู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองช่าง

นายพิชัย แสนศาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

          

นายเกรียงศักดิ์ โคตะมี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

      

นายไชยา แสนทน

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

นายประดิษฐ์ แก้วกาหลง

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page