ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บึงคำศรี หมู่ที่ 10 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ได้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และสาธิต ส่งเสริม พัฒนา ด้านการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นแหล่งศึกษาความรู้ ด้านการพัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจื่ด พันธุ์ไก่ รวมถึงพันธุ์พืช ผลไม้ชนิดต่างๆ  ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับประชาชนในพื้นที่ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042 382 072

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page