องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต นำพาข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้