New category

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.20 MB 77
Open
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน) 752.90 KB 57
Open
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 456.09 KB 53
Open
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2561 473.58 KB 51
Open
ประกาศ การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 136.39 KB 60
Open
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รายเดือน 4.07 MB 68
Open
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561 1.91 MB 65
Open
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 824.99 KB 52
Open
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การป้องกันการทุจริตประจำปี 382.52 KB 55
Open
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร) 471.22 KB 61
Open
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561-2563) 416.37 KB 58
Open
แผนดำเนินงานประจำปี 2562 อบต.ศรีธาตุ 217.76 KB 12
Open
รายละเอียดบัญชี แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 487.64 KB 12
Open
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 206.21 KB 10
Open
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) 174.94 KB 11
Open
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 270.38 KB 16
Open
รายงานผลการสำรวจความพึอพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 343.42 KB 12
Open